Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har siden starten etablert 16 K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning ved norske medisinske fakulteter og tilknyttede universitetssykehus. Av disse er 12 aktive og 4 er avsluttet. Sentrene består av forskergrupper med komplementær kompetanse og et stort utviklingspotensial inn mot translasjonell medisinsk forskning. Minst en av forskergruppene pr. senter har en klinisk innretning.

Målsettingen med sentrene er at nye og viktige resultater fra forskningen i neste omgang kan muliggjøre en forbedret pasientbehandling. Sentrene er opprettet i samarbeid med de medisinske fagmiljøene og de forskningsutførende institusjonene.

K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning mottar 4 – 4,5 millioner kroner pr. år i 4 – 6 år fra stiftelsen. I tillegg kommer ressurser fra senterets vertsinstitusjoner og andre kilder. Forskningen ved sentrene er i samsvar med forskningsinstitusjonenes og fagmiljøenes egne faglige strategier og ressursmessige prioriteringer. Det er en viktig forutsetning fra stiftelsen side at stiftelsens bidrag inngår i et spleiselag hvor institusjonenes andel av budsjettet for sentrene er på nivå med stiftelsens, og inneholder friske midler i tillegg til de ressurser som var disponert av det aktuelle forskningsmiljøet før opprettelsen av senteret.

AKTIVE K.G. JEBSEN-SENTRE FOR MEDISINSK FORSKNING

K.G. Jebsen-senter for hjerteforskning
Leder: Ivar Sjaastad
Startår: 2017

Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo
Tildeling: 18 MNOK
K.G. Jebsen-senteret for hjerteforskning har som mål å identifisere viktige sykdomsmekanismer bak tilstanden diastolisk dysfunksjon, som er en av de fremste årsakene til hjertesvikt. Målet er mer kunnskap, tidligere diagnostisering og bedre behandling av denne alvorlige tilstanden.
Les mer om senteret

K.G. Jebsen-senter for cøliakiforskning
Leder: Ludvig M. Sollid
Startår: 2016

Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo
Tildeling: 18 MNOK
K. G. Jebsen-senter for cøliakiforskning jobber med translasjonsforskning ved cøliaki. Senteret består av fem forskningsgrupper. Fire av forskergruppene holder til ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus-Rikshospitalet mens én forskergruppe er lokalisert ved University Medical Center Groningen i Nederland.
Les mer om senteret

K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi
Leder: Kristian Hveem
Startår: 2016

Vertsinstitusjon: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Tildeling: 18 MNOK

K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi studerer genetisk variasjon på befolkningsnivå for å bedre forstå hvorfor vi blir syke og hvorfor vi holder oss friske. Senteret tar utgangspunkt i data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).
Les mer om senteret

K. G. Jebsen-senter for tromboseforskning (TREC)
Leder: John-Bjarne Hansen
Startår: 2014
Vertsinstitusjon: Universitetet i Tromsø
Tildeling: 16 MNOK
Senteret skal identifisere nye risikofaktorer og utvide forståelsen av sykdomsutviklingen ved venøs blodpropp. Venøs blodpropp er en vanlig sykdom med uklar sykdomsutvikling og alvorlige komplikasjoner. En bedre forståelse av sykdommen er avgjørende for å fremme målrettet forebyggelse og behandling
Les mer om senteret

K.G. Jebsen Brain Tumour Research Centre
Leder: Rolf Bjerkvig
Startår: 2014
Vertsinstitusjon: Universitetet i Bergen
Tildeling: 16 MNOK
Det primære målet med K.G. Jebsen Brain Tumor Research Centre er å finne fram til bedre og mer forutsigbar behandling av pasienter med ondartede hjernesvulster.
Les mer om senteret

K.G. Jebsen senter for tarmkreftforskning
Leder: Ragnhild A. Lothe
Startår 2014
Vertsinstitusjon: Oslo Universitetssykehus
Tildeling: 16 MNOK
Forskningen ved senteret har som mål å finne fram til bedre diagnostisering og behandling av tarmkreft.
Les mer om senteret

K.G. Jebsen-senter for immunterapi mot kreft
Leder: Johanna Olweus
Startår: 2013
Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo
Tildeling: 16 MNOK
Forskningen ved K.G. Jebsen-senter for immunterapi mot kreft har som mål å utvikle nye behandlingsstrategier for immunoterapi mot kreft basert på ny kunnskap om hvordan vi kan overkomme immunologisk toleranse.
Les mer om senteret

K.G. Jebsen-senter for betennelsesforskning
Leder: Guttorm Haraldsen
Startår: 2013
Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo
Tildeling: 16 MNOK
Senteret forsker på kroniske betennelsessykdommer, en sykdomgruppe som fører med seg betydelig lidelse og uførhet for den som rammes og som har svært store omkostninger for familie og samfunn.
Les mer om senteret

K.G. Jebsen-senter for forskning på influensavaksiner
Leder: Bjarne Bogen
Startår: 2013
Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo
Tildeling: 16 MNOK
Senteret forsker på nye vaksiner for influensa og fokuserer på å utvikle en generell influensavaksine som virker år etter år mot alle typer influensavirus. Videre legges det vekt på rask utvikling av effektive vaksiner i farlige pandemiske situasjoner.
Les mer om senteret

K.G. Jebsen-senter for diabetesforskning
Leder: Pål R. Njølstad
Startår: 2012
Tildeling: 16 + 9 MNOK
Vertsinstitusjon: Universitetet i Bergen
KG Jebsen-senter for diabetesforskning har som mål å finne nye diabetesgener, kartlegge nye mekanismer for hvordan diabetes utvikles og å etablere målrettet og forbedret behandling.
Les mer om senteret

K.G. Jebsen-senter for psykoseforskning
Leder: Ole A. Andreassen
Startår: 2012
Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo
Tildeling: 16 + 9 MNOK
K.G. Jebsen-senter for psykoseforskning har som målsetting å finne ut mer om årsakene til psykoselidelser. Forskerne skal kartlegge genetiske og miljømessige årsaksforhold til psykoselidelse, og hvordan sykdommene utvikler seg over tid. Senteret driver TOP prosjektet.
Les mer om senteret

K.G. Jebsen-senter for hjertetrening
Leder: Ulrik Wisløff
Startår: 2011
Tildeling: 16 + 8 MNOK

Vertsinstitusjon: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
CERG (Cardiac Exercise Research Group) er en tverrfaglig gruppe bestående av både erfarne forskere og unge, lovende forskertalenter ved NTNU og St. Olavs Hospital i Trondheim. Senteret har som mål å identifisere sentrale cellulære og molekylære mekanismer bak de gunstige effektene av fysisk trening på hjertet, blodårer og skjelettmuskulatur.
Les mer om senteret

K.G. Jebsen-senter for forskning på nevropsykiatriske lidelser
Leder: Jan Haavik,
Startår: 2011
Vertsinstitusjon: Universitetet i Bergen
Tildeling: 16 + 8 MNOK
K.G. Jebsen Senter for forskning på nevropsykiatriske lidelser studerer årsaksfaktorer og mekanismer for vanlige psykiske lidelser, med hovedvekt på ADHD og relaterte tilstander med svekket impulskontroll.
Les mer om senteretTIDLIGERE K.G. JEBSENSENTRE FOR MEDISINSK FORSKNING

K.G. Jebsen-senter for myelomforskning
Leder: Anders Sundan,
Senterperiode: 2012-2016
Vertsinstitusjon: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
K.G. Jebsen – senter for myelomforskning hadde som mål å identifisere undergrupper av myelompasienter, for dermed å kunne tilby hver enkelt pasient en bedre behandling.
Les mer om senteret

K.G. Jebsen-senter for brystkreftforskning
Leder: Anne-Lise Børresen-Dale
Senterperiode: 2011-2015
Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo
Målsettingen for senteret var å kartlegge molekylære forhold i mange forskjellige brystkreftsvulster, for å komme fram til kunnskap om den enkelte svulst som kan føre til nærmere skreddersydd behandling for den enkelte pasient.
Les mer om senteret

K.G. Jebsen-senter for hjerteforskning
Leder: Finn Olav Levy
Senterperiode: 2011-2015
Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo
Senteret forsket på hjertesvikt, en tilstand hvor hjertet ikke lenger klarer å pumpe så mye blod som kroppen trenger. Det var fokus på nye muligheter for diagnostikk og behandling av hjertesvikt basert på forskning på mekanismer på molekyl- og cellenivå, og utprøving av dette i kliniske studier på pasienter med hjertesvikt.

 

K.G. Jebsen-senter for MS-forskning
Leder: Kjell Morten Myhr
Senterperiode: 2011-2015
Vertsinstitusjon: Universitetet i Bergen
K.G. Jebsen-senter for MS-forskning hadde som mål å identifisere nye biomarkører som kan forbedre diagnostisering av multippel sklerose pasienter, samt å definere patogenesen til sykdommen og dermed også komme nærmere en forklaring på sykdomsårsaken.
Les mer om senteret

 

plakett-med1