Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

Stiftelsen bevilger 36 millioner til forskning på lov og rett til havs

Publisert 10.4.2013

70 prosent av Jordas overflate er hav. Og det finnes ingen arealplaner for havområder. Så hvem eier havbunnen under isen i Arktis? Kan Russland legge rørledninger i norsk farvann? Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen bevilger 36 millioner til Universitetet i Tromsø for å etablere et forskningssenter som skal besvare slike spørsmål.Disse spørsmål er viktige for Norge. Likevel har det til nå vært forsket overraskende lite på lov og rett til havs. Fagfeltet preges av relativt få og spredte forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt.

På grunn av dette inviterte Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen de norske juridiske fakultetene til å søke om midler til etablering av et eget K.G. Jebsen senter innen havrett.

Professor Tore Henriksen Foto: Universitetet i Tromsø

Professor Tore Henriksen
Foto: Universitetet i Tromsø

Etter internasjonal ekspertvurdering og i sterk konkurranse med fakultetene i Oslo og Bergen, er Universitetet i Tromsø nå valgt som vertsinstitusjon for senteret. Det nye K.G. Jebsen Centre of Ocean Law ved Det juridiske fakultet på UiT vil få 36 millioner kroner fra stiftelsen.

–    Vi berømmer stiftelsen for å ha et langsiktig perspektiv på havrett. De har sett at vi over ti år har etablert Norges beste kompetanse på dette og vil investere i vår fremtidige satsing på området, sier senterleder og professor Tore Henriksen.

Største enkeltbevilgning
Dette er stiftelsens største enkeltbevilgning til nå og trolig den største forskningsbevilgning som er gitt til et juridisk fagmiljø i Norge. I tillegg vil universitetet kanalisere betydelige egne ressurser til satsingen. Senteret vil samarbeide nært med Fridtjof Nansens Institutt og også ha et utstrakt nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Dette vil kunne gjøre senteret til et kraftsenter i internasjonal sammenheng og bidra både til en viktig utvikling av fagområdet og til et sterkere forskningsbasert grunnlag for norsk havrettspolitikk.

–    Det er et stort behov for å få styrket den internasjonale forskninga på havrett – enten dette er begrunnet ut fra miljømessige, næringsmessige eller mer politiske perspektiver. Et uavhengig og tungt fagmiljø vil derfor kunne spille en viktig rolle, ikke minst internasjonalt, sier daglig leder for stiftelsen, Kåre Rommetveit.

–    Norge er en havnasjon uten stor nasjonal fagkompetanse på havrett. Vi skal forske på alt fra klima- og miljøutfordringer i Arktis til piratvirksomhet og terrortrusler til havs. Kan vi bruke jussen for å motvirke de negative konsekvensene klimaendringene vil ha på våre havområder? Kan olje og fiskerinæring sameksistere i Lofoten og Vesterålen? Slike langsiktige perspektiv har vi i vår forskning. Og vi vil berømme Jebsen-stiftelsen for at de anerkjenner dette, sier senterlederen.

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen er opprettet til minne om skipsreder Kristian Gerhard Jebsen. Stiftelsen har en kapital på nær en milliard kroner. Til nå er 275 millioner kroner bevilget til ulike samfunnsnyttige formål, derav 226 millioner til norsk forskning.

–    Stiftelsens styre gleder seg over å kunne bidra til en faglig utbygging og spesialisering som kan støtte opp om Universitetet i Tromsøs langsiktige satsing på forskning omkring nordområdene, uttaler styreleder Hans Peter Jebsen.

 

For mer informasjon kontakt:
Professor Tore Henriksen, Universitetet i Tromsø, tore.henriksen@uit.no
Daglig leder, Kåre Rommetveit, Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, kr@stiftkgj.no

Informasjon om det nye forskningssenteret
Les mer

10.4.2013
LNL/-